Configuracions per publicar eXOfàsia amb assistència de Hebbot.
Go to file
Evilham 9dc17fc945
eXOfàsia ~3: link patch
2024-04-10 18:46:53 +02:00
hebbot new_post.sh: adapt to our workflow 2024-04-10 18:28:09 +02:00
posts eXOfàsia ~3: link patch 2024-04-10 18:46:53 +02:00
.gitignore hebbot: add initial configuration proposal 2024-02-25 00:36:16 +01:00
LICENSE Initial commit 2024-02-24 18:01:40 +01:00
README.md Initial commit 2024-02-24 18:01:40 +01:00
avatar.png Add avatar asset 2024-02-27 15:50:27 +01:00
new_post.sh new_post.sh: add trailing dot after date and newline before sh 2024-04-10 18:36:16 +02:00

README.md

eXOfàsia

Configuracions per publicar eXOfàsia amb assistència de Hebbot.

Definició

Gran Diccionari de la llengua catalana

Partició sil·làbica: e_xo_fà_si_a

Etimologia: de exo- i -fàsia

femení (lingüística i psicologia) Formulació oral del llenguatge, susceptible désser percebut (soposa a endofàsia).